PIBE

مولفه های بازدارندگی در مقابل تهدید خارجی

اصل مقاله – مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی

۲) ماموریت های بازدارندگی سایبری کشور در برابر تهدیدهای سایبری در حوزه بازدارندگی … رایانه ای به شبکه جهانی، تهدیدهای ناشی از کشورها و سازمان های خارجی در فضای سایبری … مقابل تهدید ناهمتراز» چنین نتیجه گیری کرده است که بین مولفه های توان …

دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی

رهنامه، رهنامه نظامی، سیاست های دفاعی امنیتی، مؤلفه های سیاسی، اقتصادی ،. اجتماعی، فرهنگی و نظامی تقدرت ملی، تهدیدات داخلی و خارجی .. استادیار و عضو هیأت … های بالستیکی با چند. کلاهک هسته ای شده و توجیه هر دو قدرت تحت عنوان بازدارندگی در مقابل.

تاثير مولفه هاي دفاع اقتصادي کشور بر دفاع همه جانبه با … – …

دفاع اقتصادي با مولفه هاي بازدارندگي، قدرت مقابله و توانمندي اقتصادي، براي مقابله … منجر به پايه ريزي بنياني قوي براي مقاومت در برابر تکانه هاي خارجي مي گردد.

اصل مقاله 570.74 K – فصلنامه علوم و فنون نظامی

اعتقاد، تعلیم، نظریه، آیین، مکتب و رویه قضایی؛ لغوى لغت انگلیسی دکترین … سیاست های نظامی دفاعی و امنیتی از مؤلفه های سه گانه سیاستهای کلی کشور بوده … معظم (…)ی برای نیل به این مهم ارتقاء قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح در مقابل تهدیدات.

مقاومت؛ رمز بازدارندگی است/ فشار دشمن بر مقاومت مردم کارساز …

سردار تولایی در مصاحبه با رادیو گفت وگو: مقاومت؛ رمز بازدارندگی … بازیگران خارجی نمی توانند مقاومت ملت را مورد تهدید و فشار قرار دهند. … ها از مولفه های قدرت شناخته می شد و در بازدارندگی کشورها در مقابل تهدیدات دشمن تاثیر داشت.»

آموختنی‌هایی از مؤلفه‌های «دفاع ملی» – ایسنا

این مؤلفه در کنار مؤلفه‌های دیگری نظیر قدرت دیپلماتیک، قدرت علمی و … وحدت و انسجام ملی و امنیت داخلی نقش مهمی در بازدارندگی تهدیدات خارجی دارند.

تحرک بخشی به ديپلماسی دفاعی در پرتو فرصت ها و تهديدات …

کشور تبدیل شده و مبنایی برای روابط و اهداف سیاست خارجی هر کشور است. … عمده ای از امنیت ملی بر دفاع در مقابل تهدید نظامی استوار است و به تبع، دامنه امنیت … دفاعی نیروهای مسلح در جهت بازدارندگی، حفاظت از منافع ملی و منابع حیاتی کشور، … بین المللی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی راهبرد دفاعی در سند چشم انداز بیست ساله.

ایران اسالمي جمهوری بازدارندگي و غرب آسیا )خاورمیانه( در نظامي …

های نظامي با اعتباربخشي به تهديدات و توانـايي اعمـال تهديـدات سـبب. مي. شود … ايشان با استفاده از رو سری زمـاني، سياسـت خـارجي ايـران از … سازی نظامي با مؤلفه. های …

به‌کارگیری رویکردهای مدیریتی ناب، چابک و تاب‌آور در …

قدرت نظامی‌، به دلیل نقشی که در ایجاد توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی ایفا می‌کند به عنوان مهمترین مولفه قدرت ملی … هر یک از رویکردهای سه‌گانه در تولید محصولات دفاعی رقابت‌پذیر، ارتقای توان بازدارندگی … فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی.

استراتژی بازدارندگی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استراتژی بازدارندگی نامتقارن به عنوان عنصری از دیپلماسی یا استراتژی ملی … تنبیه نیست بلکه هدف تهدید به تنبیه برای بازداشتن از کنش طرف مقابل است، در این … مصداق این مؤلفه را می‌توان در مورد فتح مشاهده کرد، که تهدید منافع عینی تشکیلات …

راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران (ملزومات و راه‌کارها) – بصیرت

ایجاد و بازتولید سیاست‌(های) امنیتی متناسب با ورودی‌های سیستم.

ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺪ ﺷﺒﯿﻪ رﺿﺎ – ResearchGate

2. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺳﺎزه ﻫﺎي … ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ، ﮐﺎﻫﺶ. آﺳﯿﺐ … ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮدم و ﺳﻬﻮﻟﺖ در اداره ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺮب دﺷﻤ … ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﺘﺎب ﺛﻘﻞ،.

به کارگیری رویکردهای مدیریتی ناب، چابک و تاب آور … – …

… که در ایجاد توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی ایفا می کند به عنوان مهمترین مولفه … در جمهوری اسلامی ایران، محصولات نظامی، در صنایع دفاعی و در قالب زنجیره های …

متن کامل (PDF) – پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام

نیروی مقابل در می آید و آن گاه کسانی که قلب و مغزشان تسخیر شد، در راستای اهداف. دشمن خود عمل … امروزه قدرت نرم یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورها به شمار. می آید و با سرمایه … برخی تهدیدات نرم را تهدیداتی غیر نظامی مانند محیط زیست،. جرائم، فساد و. … تأمین امنیت در بازدارندگی از تهاجم دشمنان است. ایشان در این …

کلید واژه ها : امنیت ملی ، پدافند غیر عامل ، تهدید، دفاع.

در حوزۀ تهدیدهای نظامی، دشمنان با توجه به ارتقای سطح بازدارندگی نظامی جمهوری … ابزارها و فضا های بین المللی و فناوری های نوین، همچنین تمرکز بر مؤلفه های جدید جنگ … و سامانه های نظام در مقابل تهدیدات خارجی گردیده و مستلزم به کارگیری سالح.

شاخص سازی پدافند غیرعامل از منظر زیرساختی در فضای شهری

افزايش آستانه مقاومت ملی و تقويت مؤلفه. هاي اصلی. بازدارندگی. •. ايمن سازي مراکز اصلی نیروهاي مسلح و کاهش. آسیب پذيري در مقابل حوادث غیرمترقبه و بالياي.

اي و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ. ي. اﺻﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ … ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ. ﺗﻼش دارد … ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﺎرﺟﻲ، ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ از دو … ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دوﻟﺘﻬﺎ در اﻋﺼﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ. ﻪ ﻳﻚ … ي ﺑﻌﺪي، ﻛﻪ اﺛﺮﮔﺬاري در ذﻫﻦ و ﺑﺎور ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ، ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد.

اتحاد نظامی يا بازدارندگی در مقابل واشنگتن؟ – شورای راهبردی …

اتحاد نظامی یا بازدارندگی در مقابل واشنگتن؟ … مولفه‌های روشن و بلندمدتی در موضوع عادی‌سازی مناسبات میان دو کشور روسیه و چین در حوزه نظامی وجود دارد. … طرف دیگر را به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص اقدامات احتمالی مشترک برای رفع تهدید برقرار کنند. … زبان‌های گجراتی و انگلیسی زبان‌های رسمی این شهر هستند.

اصل مقاله 244.97 K – فصلنامه سیاست خارجی

واژگان کلیدی: امنیت بین الملل، واقع گرایی، موازنه قدرت، بازدارندگی، تسلیحات. .. دکتر ابو … توانایی های نظامی خود را حفظ می کنند و وقتی دولت ها از میزان واقعی تهدید یا … علی رغم این مزایا، واقع گرایان اغلب زیانها و تدابیری هم در مقابل شکل گیری.

سیاست ایران در قبال مساله «بازدارندگی هسته‌ای» را چگونه …

باید توجه کرد که بازدارندگی نظامی نقطه مقابل جنگ است و چه بسا … داشتن بمب هسته ای بازدارندگی و ثبات در برابر تهدیدات خارجی را به ارمغان می آورد. … سیاست و سایر مولفه های تعیین کننده در جهان باید خود را قوی و سرآمد کنیم و به …

ی جمهوری اسالمی تهدیدات رژیم صهیونیستی و راهبردهای نرم …

های قدرت نرم انقالب اسالمی در مواجهه با تهدیدات رژیم صهیونیستی است و به ایدن. امر منتج می … ها و مولفه. های فرهنگی و اجتماعی به اهداف خود دست. یابد. بنابراین، قدرت نرم سعی دارد فارغ از اجبار و تهدید انسان … اما اینکه آیا آن جذبه در مقابل، پیامدهای سیاسی مطلوب را به وجود می … در واقع، سیاست بازدارندگی رژیم صهیونیستی برداری است که.

سردار جلالی: آمریکا اعلام جنگ سایبری کرده است/ در حوزه …

ما شاهد تهدیدات ترکیبی یا هیبریدی بودیم که استفاده از همه مولفه‌های قدرت بود … دارد، اظهار داشت: یکی در محیط خارجی که امکان استفاده هم‌‌زمان از مولفه‌های قدرت را به … ما توانستیم بازدارندگی نامتقارن در حوزه دفاعی تعریف کنیم و زمانی که …

نقش فرهنگ مقاومت در امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

فرهنگ مقاومت و پایداری با بهره گیری از مولفه هایی هم چون؛ استکبار ستیزی، … مسائل امنیتی یک کشور به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود که این دو را نمی توان … جنبه ی داخلی امنیت ملی، امنیت یک ملت در مقابل تهدیدات پیدا و پنهان و در درون … عمل گرایی، خوداتکایی و بازدارندگی، مهم ترین محورها و شاخص های فرهنگ …

معرفی سازمان – مرکزمطالعات پدافندغیرعامل کشور

“مجموع اقدام های غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل میریت بحران در مقابل تهدید ها و …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر