PIBE

قوانين و تبصره هاي قيمتي بازگشايي نماد معاملاتي در بورس تهران

وضعیت مجاز محفوظ در بازگشایی سهام به چه معناست ؟ | بورس …

متوقف پس از اعلام آمادگی، برای بازگشایی … قوانين و تبصره هاي قيمتي بازگشايي نماد معاملاتي در بورس تهران.

دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت نظری گشایش قیمتی است که در مرحله گشایش، براساس سفارش های … تبصره: هیأت مدیره بورس می تواند زمان و تعداد جلسه های معاملاتی را در صورتی که … ضمن افشا به عموم در خصوص عدم همکاری ناشر، بازگشایی نماد را به بورس اعلام می نماید.

اصلاحات جدید در دستورالعمل نحوه انجام معاملات اعلام شد – بورس پرس

تبصره ۳: همزمان با وقفه معاملاتی به شرح فوق، معاملات کلیه اوراق بهادار مرتبط با … از این تاریخ به تخلفات احتمالی مدیران و ناشر مطابق قوانین و مقررات … تبصره ۱: مواعد زمانی جهت بازگشایی نماد های موضوع این ماده در شرایط خاص … اخبار بورس ایران، بورس تهران، اصلاحات فرابورس، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات.

مصوبات ۸ بندی سازمان بورس درباره اصلاحات قوانین بازار …

معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس از مصوبات ۸ بندی هیات مدیره سازمان بورس … و مدیریت فناوری بورس تهران درخصوص صورت جلسه ۱۷ مهر هیات مدیره سازمان بورس اعلام … تبصره: پس از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معاملاتی و بازگشایی نماد … درصد از دارایی های تحت مدیریت صندوق را در بازار پایه سرمایه گذاری کنند.

.:TSETMC:. :: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

ارزشي), 21:53, 138,647.71. 77.88 … گروه, ارزش بازار, تعداد معاملات, حجم معاملات, ارزش معاملات … ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ (تمحركه), 2سال مشمول ماده 141 قانون تجارت.

.:TSETMC:. :: پیغام های ناظر بازار

شركت مديريت فناوری بورس تهران … عرضه اوليه سهام به صندوق هاي سرمايه گذاري در نماد (ساوه4), 98/12/21 12:40 … مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران … همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف … و احراز شرايط اين تبصره اجازه انجام تسويه خارج از اتاق پاياپاي معاملات مربوطه را …

دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮر. ي. اﺳـﻼﻣ. اﯽ … ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. (. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم. ) اﺳﺖ . .4. ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎد. : ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣ … ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد … ﻫﺎي ﺛﺒﺖ. ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﺎزوﮐﺎر ﺣـﺮاج، ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺤ. ﺎﺳـﺒﻪ و ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺮﺣﻠـﮥ … ﺗﺒﺼﺮه. : ﻣﻮاﻋﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص و. ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﻣﯽ.

– آيين¬نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران …

146. ﻣﺎده و. 57. ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ. 7/6. /. 1388. ، اﺻﻼﺣﯿﻪ. ﻫﺎي. 25. /3/. 1389. 1،. /8/. 1389. /6،. /2. 1390 … ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﻣﺼﻮب آذرﻣﺎه … ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻣﺒﻨﺎي اﻋﻤﺎل داﻣﻨﮥ ﻧﻮﺳﺎن روزاﻧﮥ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. 27. ) ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻈﺮي: ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از … ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ. ﻧﻤﺎد. ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ. ﻣﺎدة. :11. ﻓﺮاﺑﻮرس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از.

قوانین جدید و رنگ بندی بازار پایه فرابورس – بآشگاه …

همانطور که میدانید در چند روز اخیر قوانین بازار پایه فرابورس دچار تغییراتی شده … چندی پیش طی اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار قرار شد اصلاحاتی برای … این بازار که پیش از این شامل بیش از ۱۰۰ سهم در پایه های الف، ب و ج بود، بر … قوانین جدید بازار پایه از روز ۲۵ شهریور ۹۸ اجرایی و تمام نمادها بازگشایی می‌شود.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار 1391 05/ 17/ ﻣﺼﻮب ﺗﺒﺼﺮه 4

ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. 12. ﻣﺎده و. 4. ﺗﺒﺼﺮه. ﻣﺼﻮب. /17. /05. 1391 … ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ،. آﻳﻴﻦ … ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ. ” اوراق. اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﻲ. ” ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس اﻳﺠﺎد. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻣﺎدة .6. ” ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ … ﺑﻮرس. ” ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻤﺎل. ” اوراق اﺧﺘﻴﺎر. ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﻲ. را ﺗﺎ روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺳﻬﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪت ﺗﻌﻮﻳﻖ. ﺣﺪا …

دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟ – شرکت سبدگردان آگاه

بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به دلیل ماهیت پیچیده و پر ریسک آن‌ها، نیاز به محدودیت‌هایی دارند … معرفی کامل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) درآمد ثابت … دامنه مجاز نوسان سهام یکی از قوانین مهم در این حوزه است که به عنوان عامل کنترل در برابر نوسان … تبصره: پس از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معاملاتی و بازگشایی نماد …

شاپور محمدی – اقتصاد آنلاین

رئیس سازمان بورس دلایل رشد شاخص بورس تهران را حمایت شرکت‌های حقوقی و نیز برگشت … شاپور محمدی شامگاه پنجشنبه میهمان رادیو اقتصاد بود و ضمن تشریح برنامه های … اصلاح قوانین بازار پایه فرابورس طی چند ماه اخیر مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی را به … رییس سازمان بورس از بازگشایی نماد معاملاتی یکی از بانک ها در دو روز باقیمانده تا …

نحوه انجام معاملات در فرابورس – شركت كارگزاري رضوي

ﺗﺒﺼﺮه. در ﺗﺎر. ﺦﻳ. 7/6/1388. ﺑﻪ ﺗﺼﻮ. ﺐﻳ. ﻫﻴﺄت. ﻣﺪﻳﺮ. ة. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار رﺳ. ﺪﻴ … ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮر. ي … ﻫﺎي ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺑﻮرس در آن اﻧﺠﺎم. ﻣﻲ … ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ. )ج. ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺪود. ﻓﺼﻞ. ﭘﻨﺠﻢ. : ﺗﻮﻗﻒ. و. ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ. ﻧﻤﺎد. ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ.

نحوه انجام معاملات در بورس

… اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان؛. )4. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ ﺗﻮﻗـﻒ ﻧﻤـﺎد ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ اوراق ﺑﻬـﺎدار ﻣﺼـﻮب … ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﺑـﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان.

.:TSETMC:. :: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

شاخص کل, 6,462.47. 249.15. ارزش بازار اول و دوم. 3,804,490.495 B. اطلاعات قیمت, 98/12/4 17:30:42. تعداد معاملات, 396,240. ارزش معاملات. 40,581.491 B. حجم معاملات.

دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران

ﺗﻬﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﺎده. 34. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﻮب آذرﻣـﺎه ﺳـﺎل. 1384. ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ، اﻳـﻦ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺗﻌﻬﺪات و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﻲ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﻫﺎي. ﺧﺮﻳـﺪ. و. ﻓـﺮوش ﺧـﻮد را ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳـﺮ وارد ﺳـﺎﻣﺎﻧﺔ. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻛﻨﺪ … ﺗﺒﺼﺮه. :3. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ در روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎد، ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ …

دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد در بورس کالای ایران

عرضه‌کننده‌: شخصی که براساس قوانین و مقررات اقدام به عرضه کالا در بورس نموده و … تبصره: در صورتی که دارایی پایه از بین کالاهای پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، … گشایش نماد معاملاتی قرارداد سلف استاندارد از طریق حراج تک قیمتی، 10 روز … نمادهایی که با دستور سازمان متوقف شده‌اند پس از موافقت سازمان بازگشایی می‌شوند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر