PIBE

فناوری تولید درون شیشه ای ترکیبات ضد سرطان از گیاه دارویی ریحان

فناوری تولید درون شیشه ای ترکیبات ضد سرطان از گیاه …

این ویدیو در مورد به کارگیری یکی از فناوری های روز دنیا جهت تولید ترکیبات دارویی ضد سرطان و آنتی باکتریال در گیاه دارویی ریحان است.

فناوری تولید درون شیشه ای ترکیبات ضد سرطان از گیاه …

این ویدیو در مورد به کارگیری یکی از فناوری های روز دنیا جهت تولید ترکیبات دارویی ضد سرطان و آنتی باکتریال در گیاه دارویی ریحان است.

فناوری تولید درون شیشه ای ترکیبات ضد سرطان از گیاه …

این ویدیو در مورد به کارگیری یکی از فناوری های روز دنیا جهت تولید ترکیبات دارویی ضد سرطان و آنتی باکتریال در گیاه دارویی ریحان است. فناوری تولید درون شیشه …

مقالات گیاهان دارویی در کشاورزی – سیویلیکا

مقالات و کنفرانسها و نشستهای علمی مرتبط با گیاهان دارویی در حوزه کشاورزی. … بررسی خصوصیات ضد توموری عصاره حاصل از گیاه پونه بر زنده مانی سلول های سرطان پستان … کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه دارویی خرفه در شرایط درون شیشه ای (. … بررسی استراتژی فن آوری و فراوری کشت گیاهان دارویی جهت تولید و توسعه …

ﺳﺒﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﮔﻠﯽ، رﯾﺤﺎن و زﯾﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ – دانشگاه محقق …

Pistachio (Pistacia vera L.), in Postharvest Biology and Technology of.

فهرست مقالات – زیست فناوری گیاهان دارویی

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (. … بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه‌های باززایی شده گیاه دارویی پونه‌سا بی‌کرک (. … غلظت‏ های مختلف بنزیل آمینوپیورین بر پرآوری درون شیشه ‏ای نسترن وحشی (Rosa canina) … بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر میزان و ترکیب اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی شوید …

بررسی باززایی مستقیم گیاهچه در دو جمعیت گیاه داروئی …

هندوانه ابوجهل از گیاهان دارویی ضد سرطان است که ساپونین‌ها و فلاونوئیدهای موجود در آن، … در جمعیت‌های ایرانی این گیاه در جهت تکثیر درون شیشه‌ای آن بسیار کاربردی خواهد بود. … جهت تعیین مناسب‌ترین نوع ریزنمونه، محیط کشت و ترکیب مواد تنظیمکننده رشد در … تأثیر NAA و BAP برای افزایش تولید شاخساره در گیاه ریحان (Basilicum …

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پریوش (Catharanthus roseus) گیاهی است دارویی که به دلیل وجود ترکیبات … برگ ها با هیپوکلریت سدیم 5 درصد و اتانول 70 درصد در شرایط استریل ضد عفونی شده و … تاثیر هورمون‌های رشد در تولید کالوس و باززایی گیاه از اندام‌های مختلف در زیره سبز/ … هورمونی مناسب در محیط کشت MS جهت باززایی و تکثیر درون شیشه‌ای گیاه ریحان …

و گل حنا و گیاه ریحان خواص آنتی اکسیدانتی بررسی …

نتیجه گیری: نتایج مربوط به بررسی اثر ضد سرطانی عصاره آبی ریحان و گل حنا نشان دهنده ی این امر است … گیاهان دارویی سالیان طولانی، نقش مهمی را در درمان … ترکیبات استخراج شده از گیاه ریحان مجموعه گسترده و … محققان در تلاشند که بتوانند داروهایی را تولید کنند که … عصاره ای استفاده شد که بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانتی.

مروری بر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) با تأکید …

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه زیست فن‌آوری گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی …

جزوه گیاهان دارویی « علی محمد طزری (سلولی تکوینی گیاهی)

درعصر هومر کشور مصر به عنوان منطقه ای غنی از گیاهان دارویی و سمی شهرت یافت. … در سال ۱۹۷۷ ” دایره المعارف ترکیبات دارویی مورد استفاده در طب سنتی چین” به زبان … دارویی مختلف برای نخستین بار به سرخس هایی اشاره شده که به عنوان داروی ضد کرم به … تولید درون شیشه ای متابولیت های ثانویه با کشت سوسپانسیون سلولی گیاه در …

زیست فناوری گیاهان دارویی

۸ … بهینه سازی تشکیل کالوس و ریشه های نوپدید به منظور تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه رازک … بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی … کشت بافت گیاهان دارویی قارچ میکوریزا کشت درون شیشه‌ای شوری سیتوکینین …

ليست مقالات همايش – ISC

7 ) _ مقاله پوستری, بيشتر … 83, کشت بافت و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Plantago major_ مقاله شفاهی, بيشتر.

چاپ – دانشگاه تهران

“بررسی کشت درون شیشه ای گیاه ژینکوبیلوبا Ginkgo biloba L از طریق کشت بافت ریزنمونه های … “تاثیر تنظیم کننده های رشد محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه. … “مروری بر فنآوری های کارآمد در راستای توسعه ترکیبات دارویی جدید. … “بررسی پاسخ به کشت بافت در گیاه سرخدار برای بدست آوردن ماده ضد سرطان.

اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک …

تاثیر تنشهای زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی … بررسی امکان القاء کالوس گیاه پنیرباد در شرایط درون شیشه ای.

اصل مقاله 559.43 K

درون. شیشه. ای گیاه دارویی. و مرتعی. اروانه. یزد. ی. ) Hymenocrater yazdianus. (. کاظم کمالی … با ترکيبي از مواد شيميایي مختلف بوده و دارای خواص ضد. باکتری، ضد …

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺴﺎﺋﻞ – طرح احمدی روشن

اي را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻠﺎژن ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ادﺟﻮاﻧﺖ در واﮐﺴﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﯿﻪ … در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي ﯾﮏ ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﯾﺪ … ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت، ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮآوري اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻠﻤﻮس در … اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎده داروﯾﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن دوﮐﺴﻮروﺑﯿﺴﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎرﮔﯿﺮي و.

آشنایی با گیاه ارزشمند دارویی صنعتی گوار تولید … – هفت …

2023( 206. مروری بر … پلي ساکاریدها و تري ترپنوئیدهاي آن به علت دارابودن خاصیت ضد سرطاني از اهمیت.

دم‌نوش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دم‌نوش‌های ترکیبی معمولاً چند گیاه جهت یک رسیدن یک منظور و هدف با هم ترکیب می‌شوند، … به نوشیدنی ساخته شده از گیاهان دارویی و ادویه‌جات دم‌نوش گفته می‌شود. … از این‌رو در کشورهای پیشرفته نظارت دقیقی بر تولید و توزیع این گیاهان صورت می‌گیرد. … فنجان نوعی از فنجان چای که شیشه‌ای و بدون رنگ است جهت نوشیدن دمنوش بیشتر …

Cv of Faculty Members

حميد غلامي, فعاليت آنتي اکسيداني و اثر اسانس ريحان بر بيان آنزيم نيتريک اکسيد … زهرا اذربهرام, مطالعه تغييرات اپوپتوتيک سلول هاي سرطاني سينه اي موش هاي … ضد اکسيداني ، ضد باکتريايي، ضد قارچي، ضد انگلي و ضد سرطاني آويشن … پرستو کريميان, بررسي توليد نيتريک اکسيد در حضور گياهان دارويي تيره نعنا, ۱۳۹۰.

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، مهر 92

بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار … بهینه سازی شاخه زائی درون شیشه ای در باززایی گیاه دارویی منداب (Eruca Vesicaria … تاثیر کود آلی ورمی کمپوست بر عملکرد کلروفیل در گیاه دارویی ریحان … ارزیابی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی ترکیبات فنلی موجود در مغزهای خوراکی تازه و خشک شده پسته، گردو و فندق.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده زیست شناسی – 2019 – ترجمه …

سموم جلبکی و تولید کننده ها در آب های دریایی قطر، خلیج فارس (نشریه الزویر) … ساخت ظرف کشت سلولی ترموریسپانسیو: یک فناوری کلیدی برای مهندسی بافت … یک پروتئین جنینی با یک نقش نوظهور در زیست شناسی سرطان (نشریه اسپرینگر) … مطالعه ای بر روی روابط تنوع ژنتیکی و بعضی از گیاه های دارویی با استفاده از نشانه …

خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش …

های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضد میکروبی،. ضد سرطانی، آنتی اکسیدانی و عوامل حذف کننده رادیکال های آزاد از توان بسیار. باالیی جهت استفاده به …

دسترسی به مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی …

تركيبات شيميايي اسانس گياهي دارويي زيره سبز (Cuminum cyminum) · بررسي تاثير نانوذرات … برهمكنش تغييرات اقليمي و فراهمي آب بر قابليت توليد در كشاورزي … خردل سياه، گياه دارويي ضد سرطان سفارش شده در قرآن كريم · تاثير كود … ارزيابي امكان استفاده از صمغ زردآلو در ازدياد درون شيشه اي گياه استويا

ليست عنوان مقاله كنفرانس ها اثر ترشح هورمون گرلین در سندرم …

اثر تركيب هورموني محيط كشت بر كالزايي ريزنمونه‌هاي برگ گياه دارويي آويشن دنايي … اثر تعداد وعده هاي خوراك دهي بر توليد و تركيبات شير گاوهاي شيري براون سوئيس … اثر تنش خشكي بر جوانه زني و رشد گياهچه گياه ريحان (Ocimum basilicum L.) … اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر پرآوري درون شيشه اي دو گونه تمشك بومي ايران.

خواص دارویی اسانس – رسا تسیس

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد خواص دارویی اسانس و گزارش سمینار و پروژه … ترکیبات شیمیایی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه Thymus … و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L) … پایان نامه بررسی فاکتور های موثر در باز زایی درون شیشه ای مریم گلی کبیر …

دارو – مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی انتقالات فازی ترکیب دارویی ضدسرطان کلرید سزیم و اثرات …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر