PIBE

برخی از متعصبین متاسفانه مذهب را جلو می اندازند و با توجه به مسئولیت آنان

برخی از متعصبین متاسفانه مذهب را جلو می اندازند و با توجه به …

برخی از متعصبین متاسفانه مذهب را جلو می اندازند و با توجه به مسئولیت آنان. تعطیلی برخی از تجمعات را انجام نمی دهند در کجای اسلام گفته شده است ما تجمعی انجام دهیم …

تعصب های ملی و مذهبی و عواقب خطرناک آن در جوامع مختلف: asre …

گفته می شود دردیاری که تعصب حاکم مطلق است، استدلال و منطق را به پشیزی … ملی و مذهبی، خود محرک کنجکاوی بیشتری برای توجه به محتوای عرایضم بشود و … می زند و حتا این آگاهی و اطلاعات در میان قشر باسواد ترین متعصبین نیز آنطور … آنان با توسل به تقلبات علمی و بیولوژیکی توسط “محققین” مقام پرست وجاه …

تعصب مذهبی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تعصب مذهبی (انگلیسی: Religious fanaticism) یک شور وطن‌پرستی عادی است، یا با یک … انسان‌ها میل معنوی به درک و معنا دارند و با توجه به رمز و راز وجود، تلاش‌های معنوی تنها … از زمانی که مسیحیت به وجود آمد، برخی از کسانی که در قدرت بودند، اغلب از طریق سوء … نیروی محرک تفتیش عقاید، مأمورین تحقیق بودند که مسئولیت داشتند تا …

حفظ هویت ایرانی – اسلامی در فرایند جهانی شدن

از این رو در شرایط کنونی، ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی باید با توجه به فرصت‌ها و … انسان موجودی است تأثیرپذیر و متغیر که هرگاه در شرایط جدیدی قرار گیرد … زمانی که در جایی از جهانی شدن سخن به میان می آید، منظور این است که نقش عوامل فوق ملی در … برخی نظریه پردازان بر مفهوم “یکپارچگی جهان در چارچوب تمدن غربی” تأکید دارند.

فیلسوفان، نویسندگان وهنرمندان فرانسوی مخالف اسلام | رادیو …

آنان هرچند دور از رابطه مستقیم با واقعیت خشن مذهب اسلام، ولی نگفتند که این … در ایران نقد خرافات به دوره مشروطیت برمی‌گردد، ولی متاسفانه وجود استبداد … نیست، بلکه تنها طرح برخی نکات از زبان‌هاست که در راستای مبارزه علیه مذهب … در یک نامه دیگر می‌نویسد: “با توجه به وضعیت مسلمانان در الجزایر وشرق من قرآن را …

5 ﺔدﻳﮕﺮ ﺿﻤﻴﻤ

و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ … ﻛﺴﺮوي و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن ﺳﻮءﻗﺼﺪ و ﺳﭙﺲ آن ﻛﺸﺘﺎر، ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻘﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. دﻫ … ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺠﺰات آن ﺣﻀﺮت را ﺗﻜﺬﻳﺐ و ﻋﻼوه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت آن زﻣﺎن ﭘﻴﺪا … ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺮاﻧ. ﻲ ار. ﺗﺶ اﺳﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ. ﺳﺨﻨﺎن ﻛﺴﺮوي در ﻣﻴﺎن ارﺗﺸﻴﺎن . ازﻳﻦ ﭘﺲ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ … رﻫﮕﺬر آﻧﻬﺎ دل ﻧﺎآﺳﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﺮﻛﻮﻓﺖ ﻣﺎدر و ﺧﻮﻳﺸﺎن در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻲ … اﻧﺪازد و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن آزارﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ.

Lasting LoVe عشـــق مــانــدگـــار

با توجه به اینکه همۀ ادیان مانند … و از حقیقتِ ادیان و مسئولیتی که پیروان ادیان در نوع نگرش و ایمان به دین میبایست داشته … به مکاشفهی قلبی میگوید: «برای رسیدن به وحدت می بایست عقل را طرد کرد». … مذهب وی از درون زندگی و حیات جامعه مایه گرفته لذا برای انسان ارزش بسیار قائل …

هفته وحـدت؛ از شعـار تا عمـل – جنبش راه سبز

با توجه به شرایط جهانی و تنش ها و تفرقه هایی که در سطح بین المللی … بیشتر درگیری های فرقه ای و مذهبی که در برخی کشورهای اسلامی صورت می گیرد انواع مختلفی دارد و این … متاسفانه این عدم عزم و اراده جدی برای ایجاد وحدت مسلمانان موجب شد که … در کشورهای اروپایی بسیاری از مسلمانان مسئولیت کارها را بر عهده دارند و …

مصدق به روايت تاريخ و اسناد – Telegram

و با توجه به شهرتی که والیگری مصدق در فارس ایجاد کرده بود، مشیرالدوله و … زندگی با او بود و موجب شد تا شبه تجدد خواهان راست و چپ و متعصبین در او به چشم … اگر آنجا روزنامه نویس را بدون محاکمه توقیف می کنند و توی زندان می اندازند، اینجا هم باید بکنند. … هم این مسأله را تأیید می کند ولی متأسفانه در این مملکت تاکنون اجرا نشده است.

ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ

ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺳﻴﺪﻧﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﺨﺎري رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن. 6 … دوﺳﺖ ﻣﻲ. دارم و ﻳﺎ دﺷﻤﻦ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ او و ﺣﺴﻴﻦ دﺷﻤﻨﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ را اﺑﻦ. ﺣﻨﺒﻞ و ﺗﺮﻣﺬي ﻧﻘﻞ ﻛﺮده … دﺳﺘﻪ دوم؛ ﺧﻮارج، ﻣﺘﻌﺼﺒﻴﻦ و ﻣﺘﺤﺠﺮﻳﻨﻲ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﺻـﻠﻲ آﻧﻬـﺎ … ﻧﻜﺮد و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠـﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ … ﻫﺎي ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻫـﺎي ﺑـﻲ … اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻏﺒـﺎر ﻋﺮﺑـﻲ ﻳـﺎ.

خرداد، تیر و مرداد ماه 1395 – Farab

انرژی نو، یا انرژی تجدیدپذیر که انرژی برگشت پذیر نيز ناميده می شود، به … با توجه به حضور فراب در پروژه هاي بين المللي و در کنار شرکت هاي برتر دنيا، انطباق با این … برخی از آنها به سدهای تأمين آب شرب تبدیل شوند و … هنری توانسته اند سایر انسان ها را با مسئوليت های خود … این پروسه که جلو رفتيم، افزارآزما از ناری جلو افتاد.

بسم الله الرحمن الرحیم – PDF دانلود رایگان

آنان صرف اشخاص یا گروه های مورد نظر خود را با چند نفر محدود دیگر بدون در نظر … آیندۀ افغانستان را در خطر می اندازد بنا موضوع باید به غور مطالعه شود و در صورتی که این … طالبان میباشد که به ذکر برخی از ین اشتباهات می پردازیم: طالبان که نظام اسالمی را … جاى دهند و اگر جلو این كار گرفته نشود در ظرف سى یا چهل سال آینده دین اسالم و مذهب …

دکتر محمد مصدق (…) ملی ایرانیان – Publications | Facebook

شعبان جعفری و عده دیگری از اوباشان و لمپن های حرفه ای به جلو شهربانی فراخوانده شدند. … و ملزوم هم بودن اختیارات یا مسئولیت از فصول برجسته در تاریخ دموکراسی ایران است. … پس از کودتای ۲۸ امرداد ، شاه ناخواسته مخالفان سکولار را با مخالفین مذهبی که به … روزی در زندان از دکتر مصدق درباره برخی افراد مشکوک در هیات دولتش پرسیدم.

ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام ومذاهب وملل جهان

عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام یک اعتقاد اصیل مذهبی است … صحت روایات وارده درباره مهدی علیه السلام، وتواتر آنها می آورد وشبهات برخی از اهل سنت … تمامی دولت های ستمگر وباطل را از روی صفحه زمین، بر می اندازد، وحکومت واحد جهانی را … با توجّه به این مقدّمه، از آنجایی که نظام «امامت و(…)ی» در اسلام، یک نظام الهی …

15 خرداد رخدادی كه تبدیل به تاریخ شد – انقلاب اسلامي | موسسه …

شاه با كوله باری از تجربه‌ی سركوب جنبشهای ملی و مذهبی چگونه از درك ماهیت (…)ی امام … با فولكس ساواك قم تا جلو بیمارستان و از آنجا با اتومبیل سواری كه از تهران به همین منظور آمده بود حركت دادند. … را دستگیر كردند»، «یا مرگ یا (…)» هر آن به شدتِ تظاهرات و فعالیت آنان افزوده می‏شد. با توجه به مفاد گزارشات مراتب زیر به عرض می‏رسد:

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دوّم – بابک امیرخسروی

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻨﺰل داده ﺑﻮد آزاد ﮐﻨﺪ؛ و ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی. وﺑ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ درﭼﻨﺎن ﺻﻮرﺗﯽ، ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ درﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻖ و … ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز دارﻳﻢ اﻣﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ. ﻧﻴﺴﺖ. … ﻫﺎي ﻧﺎرواﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وارد ﺷﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺟﻠﻮ اﺷﺨﺎص را ﻧﮕﻴﺮد، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر … اﺻﻮﻻً ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ، از اﻧﺘﺸﺎر واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻠﻨﻮم ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﻴﻤﻨﺎك و …

اهل بیت (ع) از دین دفاع می‌کنند – کتابخانه

انسان وقتی موارد مذکور را در ضمن کلمات نویسنده مشاهده می‌کند آیاتی از قرآن در جلو رویش باز … (1) با توجه به این دستورهای اهل‌بیت و رفتار شیعیان، آیا آنچه نویسنده به ما … کرده‌اند و آنان را به اهل کتاب که کتاب را پشت سر می‌اندازند تشبیه کرده و با ذکر … اما راجع به دو حدیث دیگر؛ متأسفانه نویسنده هر دو حدیث را قیچی کرده و حق را وارونه …

Untitled

مساجد، کلیساها، خانقاه ها و آرامگاه های مذهبی همه، گورستان آرزوهای بدست نیامدنی هستند. این مراکز جز … کارتان با آتشی است که از بدن شما و سنگها به وجود می آید. اگرچه.

متونی درباره کرامیه (مجموعه ای از مواد و منابع در باره کرامیه که …

همین طور درباره منشأ و رشد عقاید آنان از زمان بنیانگذارش(ابن کرّام در سال 255/869 … است، ولی از جنبه‏ای دیگر، یعنی از جنبه حکمت الهی، در اینجا با عقاید متعصبین آشنا … این نشان می‏دهد که کرّامیّه از این راه مورد قرار می‏گیرند که با همه نزدیکیی به مذهب … ماسینیون در اینجا قدری سطحی جلو رفته است؛وی در تکه‏ای از طرح کلامی قبل از …

دانلود – خانه اندیشمندان علوم انسانی

ﻣﺬﻫﺐ. ﮐﻼﻣ. ﯽ. و. اﻋﺘﻘﺎد. ي. ﯿﺷ. ﺦ. اﻟﺮﺋ. ﯿ. ﺲ. اﺑﻮﻋﻠ. ﯽ. ﺳـ. ﻨﺎﯿ. (. ﺑـﺮ. اﺳـﺎس. ﮐﺘـﺎب. ﺗﻮﻓ. ﯿ. ﻖ. اﻟﺘﻄﺒ. ﯿ. ﻖ. اﺛﺮ. ﻋﻠ. ﯽ … آﻧﺎن ﮐﻪ. ذﺧﺎﯾﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﮑﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎي ﻧﻬﺎل ﻋﻠﻢ و ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن ﺟﻮاﻧﺎن. اﯾﻦ ﻣﺮز و. ﺑﻮم رﯾﺨﺘﻪ … ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻮزه. ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ درﺑﺮ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد،. زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ. از دوﺳـﺘﺪاران و دوﺳـﺘﺎن اﺳـﺘﺎد،. از … از اﺳﺘﺎد آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، اوﻻً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ … دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر