PIBE

ارائه و تدوین مدیریت اسلامی 2

ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی – پایگاه مقالات …

توجه به ویژگی نظارت قرآن بر نهضت اسلامی پیامبر (ص)، در عین ابدی بودن آن، خود …

الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی | دانشنامه پژوهه …

توجه به ویژگی نظارت قرآن بر نهضت اسلامی پیامبر (ص)، در عین ابدی …

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻻﯾﯽ ﷲ روح ا – پرتال جامع علوم …

2. ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺠﺎم. ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ … اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓـﺎﺗﯽ.

اصل مقاله 502.92 K – فصلنامه مدیریت اسلامی

ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﺪوﯾﻦ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎي. ارزﺷﻬﺎي. اﺳﻼﻣﯽ. اﺳﺖ. (. وﻓﺎﺋﯽ، .)1379. روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻓﮑﺮي اﺳﺖ … ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺤﺚ، و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاروش ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ … 1. ﻣﺮور و ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ. 2. ـ ا. ﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و.

نظام مدیریت اسلامی

کنیم و مضامین آنها را به عنوان راه حل در مدیریت تلقی کنیم (مصباح یزدی، ۱۳۸۶). تدوین مدیریت اسلامی بدان جهت ضرورت دارد که نظام ما نظامی فرهنگی و انقلاب ما انقلاب …

فصلنامه مدیریت اسلامی

76 … تحلیلی اکتشافی از بیانات مقام معظم (…)ی مدظله در راستای ارائه الگوی رونق تولید.

فلسفه مدیریت اسلامی

مراد از فلسفه مدیریت اسلامی بحث‌هایی مانند چیستی، ضرورت و چرایی، ثبوت و تحقق کامل … تردد و تأمل داشته باشد تا پاسخ‌هایی دقیق و منطبق بر مبانی را دریافت و ارائه کند. … because human being searches for reality; and since human has two aspects, … قرآن (انسان در افق قرآن)؛ تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1386.

ارائه الگوی راهبردی ابعاد ششگانه مدیریتی اداره امور حمل‌ونقل …

هدف تحقیق حاضر تدوین و تحلیل تجارب گذشته مدیریتی نظام جمهوری اسلامی در حوزهی حمل‌ونقل دریایی و ارائه الگوی راهبردی برای اداره آن می باشد. بدین‌منظور با مطالعه و … ملی و نویسنده مسئول. 2دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.

بانک سوال چهار گزینه ای مدیریت اسلامی دکتر جلیلیان

2. کتاب الکترونیکی بانک سؤال چهارگزینهای مدیریت اسلامی دکتر جلیلیان (همین کتاب) … اما اکثر سؤالات از منبع اول تهیه و تدوین شده است. … بیش از قاعده علمی رفرنسدهی از متن کتاب ایشان بوده و به همین دلیل، فقط کلید سؤالات ارائه شده است.

طراحی نظام مدیریت مبتنی بر نتایجِ زمینه ساز الگوی اسلامی …

ایرانی پیشرفت از چندین جهت اهمیت دارند:.

منبع شناسی مدیریت اسلامی

دانش مدیریت امروزه حدود یک قرن از تدوین آن در غرب می گذرد و همچنان رو به گسترش است. … از دانشمندان اسلامی کوشیده اند کتاب های مدیریتی اسلامی را تألیف و به جامعه علمی ارائه نمایند. … رویکرد مباحث فلسفی و عمیق مدیریت اسلامی؛ 2.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ – دوفصلنامه اسلام و مدیریت

ﺳﺎزﻧﺪه اﺻﻮل ﻧﻈﺮي ﻛﺎرﺑﺮدي داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﻜﺘـﺐ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ (ﺟﻨﺒﻪ ذﻫﻨﻲ) ﺑﻪ … اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﺑﺮاﺳﺎس. ﺗﻘﺴـﯿﻢ. ﺑﻨﺪی راﯾـﺞ،. ﻧﻪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺷﻪ. ای ﺑﻪ ﻣﺎهﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﻼﻣﯽ وارد ﻧﻤﯽ. ﮐﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ در ﺻـﻮرت … ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺪوﯾﻦ و وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ. از. اﯾﻦ. رو. ، اﯾﻦ … ﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد. اﻟﻒ) دﯾﻦ اﺳﻼم. ١ . ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم. ﺑﺮﺧ. ﯽ. از ﻣﻔﺴﺮان. ﺑﺮاﺳﺎس. آﯾﺎت. 1. و رواﯾﺎت. 2. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. « …

فصلنامه (…)ی و مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

فدک – مدیریت اسلامی – مدیریت اسلامی و الگوهای آن – مؤلفین: …

علی اکبرجوکار … 2.‌ حدیث: به صحبتها و سخنرانیهای معصومین که راهگشای مشکلات مسلمین بوده و هست یا عکس‌العملهای … بر اساس منابع و امکانات اولویت بندی شده و روش رسیدن به آنها تدوین می‌گردد در تدوین اهداف و اولویت بندی آنها ارزشها … الف) ارزشهای ارائه شده توسط سازمان

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب رؤﺳﺎي واﺣﺪﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (

2. دﻛﺘﺮ ﻧﺎدرﻗﻠﻲ ﻗﻮرﭼﻴﺎن. 3. دﻛﺘﺮ ﭘﺮﻳﻮش ﺟﻌﻔﺮي. 4. ﺑﻬﻨﺎم ﻃﺎﻟﺒﻲ. 5. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب رؤﺳﺎي واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد … ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و اﻋﺘﺒﺎر آن از … رؤﺳﺎي واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳﻴﺰده ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ.

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان – …

سرپرستی و کنترل است. … ماکس وبر نظریه بوروکراسی را ارائه کرد که تا بیش از نیم قرن، نقطه جدایی … درهر حال تدوین آن قابل تقدیر وارج گذاری است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر