PIBE

ارائه و تدوین مدیریت اسلامی 1

ارائه و تدوین مدیریت اسلامی 1 – ویدجین

ارائه و تدوین مدیریت اسلامی 1. 1 بازدید مذهبی در 19 ساعت. سمینار ارائه و تدوین مدیریت اسلامی. کلمات کلیدی : دکتر قاضی پور سعید قاضی پور Dr Saeed Ghazipour

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻻﯾﯽ ﷲ روح ا – پرتال جامع علوم …

ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ. روح ا. ﷲ. ﺗﻮﻻﯾﯽ. 1. ﭼﮑﯿﺪه. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و (…)ی ﺗﺎﺑﻌﯽ از ارزش. ﻫﺎی. ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻣﯽ … ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﯾﻪ. داده. اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ …

نظام مدیریت اسلامی

تعهد به اسلام و اخلاق اسلامی که شامل ایمان، تقوا، اعتقاد به ولایت فقیه، اتکال به …

فصلنامه مدیریت اسلامی

فصلنامه مدیریت اسلامی (IM) … ارسال مقالات خود با مراجعه به این وبگاه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. … 1. مؤلفه‌ها و ویژگیهای اخلاق حرفه‌ای استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سازمانی(مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی) … تحلیلی اکتشافی از بیانات مقام معظم (…)ی مدظله در راستای ارائه الگوی رونق تولید.

اصل مقاله 502.92 K – فصلنامه مدیریت اسلامی

1، .)1993. در. اﻫﻤﯿﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. اﺳﻼﻣﯽ. ﻫﻤﯿﻦ. ﺑﺲ. ﮐﻪ. ﺧﺪاوﻧﺪ،. ﺧﻮد. از. اوﻟﯿﻦ. ﻣﺪﯾﺮان. اﺳﻼﻣﯽ. اﺳﺖ. “. … ﺗﺪوﯾﻦ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎي. ارزﺷﻬﺎي. اﺳﻼﻣﯽ. اﺳﺖ. (. وﻓﺎﺋﯽ، .)1379. روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻓﮑﺮي اﺳﺖ … ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺤﺚ، و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاروش ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ.

منبع شناسی مدیریت اسلامی

دانش مدیریت امروزه حدود یک قرن از تدوین آن در غرب می گذرد و همچنان رو به گسترش است. … اند کتاب های مدیریتی اسلامی را تألیف و به جامعه علمی ارائه نمایند. … 1.مبانی مدیریت اسلامی (مباحث فلسفی، اصول، وظایف، نظام، اهداف، الگوها). 1.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ – دوفصلنامه اسلام و مدیریت

ﺳﺎزﻧﺪه اﺻﻮل ﻧﻈﺮي ﻛﺎرﺑﺮدي داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﻜﺘـﺐ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ (ﺟﻨﺒﻪ … 1. را ﻣﯽ. ﺗﻮان در دو ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑ. ﻪ. ﮐﺎر ﺑـﺮد. ﻣﻌﻨـﺎی ﻟﻐـﻮی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده … هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺮ اﯾـﻦ … ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ دﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ. ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ، ادﻋﺎی …

ارائه مبنا و چارچوبي براي تدوين نظام كنترل راهبردي نقشه جامع …

فرايندي كه درصدد اطمينان بخش ي به مديريت ارش د است نسبت به اينكه3كنترل‌راهبردي. نظام، راهبردهاي خود را به طور كارا و مؤثر به پيش مي برد. 1. Strategic …

چاپ – دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1، 3، 1391/07/01; دلاور علی، عباس پور عباس، رحیمیان … علیاری شهلا، ملکی حسن، پازارگادی مهرنوش، عباس پور عباس، تدوین و ارائه الگوی …

تدوین الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری – فصلنامه …

ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻊ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻣﺤﺘـﻮا ﻧﯿـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ. « ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ. 1». ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و. « اﺧﻼق در ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. 2» … ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد … اراﯾﻪ راه. ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾـﺎ ﺣـﺴﺎﺑﺪاران اﺳـﺖ . ﺳـﺎﯾﺮ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در ﺣﺮﻓﻪ.

الگوی ارزشیابی فرایند خط‎مشی‎گذاری فرهنگی با رویکرد …

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران … از فرایند خط‎مشی‎گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند.

ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻓﻨﺎوري دﻓﺎﻋﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

1. ﺿﺮورت. اراﻳﻪ. ي. اﻟﮕﻮي. ﺗﺪوﻳﻦ. راﻫﺒﺮد.

تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائة استراتژی‌های …

همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (32/2) و عوامل بیرونی (92/1) وضعیت راهبردی … که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گلستان استفاده شود. … فوتبال استان گلستان براساس تحلیل سوات و تدوین استراتژی مناسب بود. … فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و فیفا برای ارائة الگوی بهینه، …

مدیريت طرح و برنامه و بودجه – دانشگاه آزاد ارومیه

1. طراحی و تدوین برنامه های راهبردی، بلندمدت، میان مدت و عملیاتی در واحد بر مبنای سیاستها و … ارائه گزارش های ادواری و موردی از معاونت ها و ارائه به ریاست واحد 4. … کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت …

رزومه دکتر رسول عباسی-هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) …

6)شناسايي عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، … 1)ارائه مقاله در همایش مدیریت اسلامی کشور مالزی نوامبر 2010 با عنوان: Mosque …

فلسفه مدیریت اسلامی

مراد از فلسفه مدیریت اسلامی بحث‌هایی مانند چیستی، ضرورت و چرایی، ثبوت و تحقق کامل … و تأمل داشته باشد تا پاسخ‌هایی دقیق و منطبق بر مبانی را دریافت و ارائه کند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر